Historikken

Advokatfirma Torgeir Helle ble etablert for første gang i 1989. Kontorstedet var i Seljord kommune i Telemark. Innehaveren, Torgeir Helle, fylte samme år 50 år. Han tok juridisk embetseksamen ved slutten av høstsemesteret 1965 ved universitetet i Oslo, i en alder av 26 år. Eksamen artium ble tatt i 1961 og jusstudiene varte således i 4 år.

Sommeren 1965 studerte han internasjonal privatrett ved Folkerettsakademiet i Haag, Holland. Studiet ble finansiert ved stipend fra Universitetet i Oslo.

Like etter juridisk embetseksamen, i januar 1966, begynte Torgeir Helle i stilling som dommerfullmektig ved daværende Gjerpen sorenskriverembete i Porsgrunn. I de 1 ½ årene han var ansatt ved sorenskriverkontoret, var han – under sorenskriverens studiefravær – konstituert sorenskriver i 8 uker. Stillingen som dommerfullmektig hadde han frem til august 1967, da han flyttet til Oslo og begynte i stilling som førstesekretær/konsulent i daværende administrative avdeling (nå sivilavdelingen) i Justisdepartementet. Her arbeidet han frem til mai 1973, da han begynte i stilling som juridisk konsulent i Stortinget. I de 6 årene han arbeidet i Justisdepartementet, hadde han ett års permisjon for å arbeide som konsulent i Sivillovbokutvalget som lå inn under Lovavdelingen i Justisdepartementet, men som hadde kontorsted utenfor departementskontorene i Regjerings- bygget. Videre hadde han ett års permisjon for å studere amerikansk rett ved University of Virginia, law school, som ligger i byen Charlottesville hvor han våren 1972 tok graden Master of Comparative law.

I 1972 var han et par måneders tid konstituert som byråsjef i Justisdepartementet.

Torgeir Helle arbeidet som juridisk konsulent i Stortinget sammenhengende fra mai 1973 frem til utgangen av 1988, da han etter søknad fikk jobb som advokatfullmektig hos h.r.advokat Thorstein Vale, Gvarv i Sauherad kommune i Telemark, hvor han arbeidet frem til juni/juli 1989, da han etablerte eget advokatfirma i Seljord, jfr. ovenfor.

I Stortinget arbeidet han en periode med administrative saker, så som personal- og bygningsadministrasjon, men det meste av arbeidet dreide seg om utredninger av juridisk art for Presidentskapet, storingskomiteer og enkeltrepresentanter. Han fungerte i perioder som komitesekretær for Justiskomiteen i Stortinget. Videre fungerte han også i flere år som Stortingets representant overfor Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon som hadde sete i Luxembourg og på den tiden hadde tyskeren Klaus Phoele som leder.

I 1978 ble han av Justisdepartementet tilstått advokatbevilling og hadde følgelig fra den tid anledning til å starte eget advokatfirma, noe som imidlertid ikke skjedde før 11 år senere, dvs. i 1989, jfr. ovenfor.

Torgeir Helle startet advokatpraksis på Evje i januar 1995 og drev i en treårs periode advokatpraksis både på Evje og i Seljord. Gradvis ble imidlertid praksisen i Seljord avviklet og fra 1998 drev han advokatpraksis bare på Evje.

Imidlertid drev han praktisk talt hele tiden et avdelingskontor, i tillegg til hovedkontoret som altså først var i Seljord og deretter på Evje. I Seljord-tiden drev han avdelingskontor i Lunde og drev i denne tiden også en del med eiendomsmegling. Etter at advokatpraksis ble etablert på Evje, har det vært drevet avdelingskontor i Åmli i Aust-Agder.